Med læring som konsekvens

Kjelle videregående skole har valgt "med læring som konsekvens" som sin temaprofil. Dette fordi Kjelle videregående skole har konsekvenspedagogikk som pedagogisk plattform.

Pedagogikken gir føringer for planlegging, gjennomføring og vurdering, organisering av opplæringstilbudet samt for struktur og organisering av skolen som en lærende organisasjon.

Konsekvenspedagogikk er en sosialpedagogikk hvor man vektlegger den enkeltes frihet til å velge sine handlinger og dermed sitt liv. Handlinger medfører alltid konsekvenser. Det er derfor et sentralt poeng å lære å tenke over konsekvensene før man handler. Vi skal bidra til å øke elevenes erfaringer med og bevissthet om, at ulike handlinger fører til ulike resultater samt å bidra til å øke elevenes spekter av valgmuligheter. Fra handling - tanke til tanke - handling. 

Det er gjennom samspillet mellom mennesker at vi utvikler oss som sosiale personer. Dette er grunnen til at skolen vektlegger samarbeid og samhandling som arbeidsform. På Kjelle vgs. har vi tro på en omgangstone som preges av åpenhet og respekt for hverandre, og mulighet for den enkelte til å foreta selvstendige valg og samtidig ta ansvar for konsekvensene av valget. Det er viktig at alle elever opplever å bli møtt med tydelige krav og forventninger og med en holdning til at hver elev kan lære. Vi legger derfor stor vekt på å sette høye og presise, men realistiske mål som hver elev kan velge å strekke seg mot.

Arbeidslivslignende praksis

Konsekvenspedagogikk er en målstyrt og elevaktiv pedagogikk. Med elevaktiv pedagogikk menes at elevene deltar aktivt i alle deler av sin egen læringsprosess. Oppgavene elevene får er mest mulig lik det de vil møte i arbeidslivet. Skolen tilrettelegger for en virkelighetsnær og yrkesrettet praksis der elevene produserer reelle produkter som skal selges til reelle kunder.

Dialog

Lærerne jobber i tett samhandling med elevene om tydelige mål som er utarbeidet i samarbeid med eleven. Elevene får hyppige tilbakemeldinger gjennom elevsamtaler og blir ofte konfrontert med hvilke konsekvenser egne valg medfører, positivt som negativt. På denne måten kan elevene gjennom veiledning reflektere over og jobbe målrettet med sin sosiale og arbeidsmessige kompetanse, og dermed stå bedre rustet til å foreta riktige valg for fremtiden.

Opplæring til alle ansatte

Alle våre ansatte gis opplæring i Konsekvenspedagogikk gjennom medarbeideropplæringen ved skolen. Dette danner grunnlaget for et unikt utgangspunkt med en felles forståelse og pedagogisk plattform. Dette mener vi er en av de viktigste grunnene til at elevene oppnår gode resultater hos oss og til at vi har et godt arbeidsmiljø - der alle medarbeidere drar i samme retning.