Kjelle videregående skoles systematiske arbeid med elevenes skolemiljø

De siste årene har det vært mye fokus på mobbing i skolen. Dette har resultert i en lovendring som sier noe om hva du som foresatt og elev kan forvente av skolen.

På Kjelle videregående skole skal alle elever trives og ha det bra. Skolen baserer sin opplæring på en humanistisk pedagogikk der mennesket ses på som ukrenkelig og der alle er likeverdige. Det er derfor den enkelte medarbeiders plikt å gjøre alt som er mulig for å sikre at elever ikke blir utsatt for mobbing eller andre former for krenkelser. Gjennom de seneste års skoleforskning vet vi mye om hvor viktig et godt læringsmiljø er for elevenes resultater og framtidige muligheter for å mestre livet sitt.