Pedagogisk profil

Vi jobber etter en felles forpliktende pedagogikk - konsekvenspedagogikk

Pedagogikken har en klar forankring i eksistensialismen og humanistisk pedagogikk, og det vektlegges at utvikling av sosial handlingskompetanse er en forutsetning for individets selvdannelse. Den sosiale handlingskompetansen blir derfor kjernen i det pedagogiske arbeidet i en konsekvenspedagogisk virksomhet.

Bakgrunn

Konsekvenspedagogikken ”er utviklet som et samspill mellom en filosofisk inspirert ide og en pedagogisk praksis” (J. Bay 2005). Begrunnelsen for dette har vært å ”sikre pedagogikkens validitet gjennom utprøving i praksis”. Den viktigste målgruppa i utviklingsfasen har vært ungdom mellom 18 og 30 år som har falt utenfor det ordinære skolesystemet, og som av samfunnet har blitt definert som ”ungdom med tilpasningsvansker”.

Kjelle og konsekvenspedagogikk

Kjelle videregående skole har siden 1995 lagt konsekvenspedagogikk til grunn for arbeidet ved skolen. I dette ligger det at vi har tolket konsekvenspedagogikken ut fra våre rammer, og skolens målgruppe. Så lenge pedagogikken videreutvikles i Danmark, vil dette tolkningsarbeidet være en kontinuerlig prosess som tar utgangspunkt i arbeidene til Jens Bay. Konsekvenspedagogikken slik den presenteres i dette skrivet, er derfor et uttrykk for Kjelle videregående skoles forståelse av pedagogikken per i dag.

Kjelles pedagogiske praksis består av fire hoveddeler; 1) barnehagen, 2) botilbudet, 3) ordinære klasser og 4) den yrkesfaglige grunnutdanningen. Disse har ulik struktur og det brukes ulike metoder, men felles er menneskesynet i konsekvenspedagogikken, definisjonen av den sosiale handlingskompetansen og de ulike teoriene i systemteorien.

Felles forpliktende pedagogikk skal gi forutsigbarhet og retning

Kjelle videregående skole mener at ungdom generelt, og ungdom med sosial-emosjonelle vansker spesielt, trenger forutsigbarhet for å lære og trives. Det er en av årsakene til at vi valgte å jobbe etter en felles forpliktende pedagogikk. Dette betyr at alle ansatte ved skolen er forpliktet til å legge konsekvenspedagogikken til grunn; i møte med eleven og i møtet med hverandre. Vi har med andre ord tatt stilling til hvordan vi på profesjonell basis skal forstå hvordan mennesket lærer og utvikler seg, hvordan vi skal behandle andre mennesker og hvordan ledelse på alle nivåer skal utøves. Kjelle har derfor en holdningsstyrt ledelse, der den konsekvenspedagogiske holdningen legges til grunn for beslutninger som tas.