Ordensreglement for bo- og fritidstilbudet ved Kjelle vgs.

Siden Kjelle videregående skole både har et bo- og fritidstilbud har vi utarbeidet eget reglement for dette.

Endret av skoleutvalget ved Kjelle videregående skole 06.06.2014. Reglementet gjelder fra skoleåret 2014/2015.

Opplæringsloven § 3-7 gjelder for slike regler.

§ 12-1 Virkeområde

Reglementet gjelder for elever som har botilbud og/eller fritidstilbud ved Kjelle vgs.

Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde eller aktiviteter organisert av skolen.

§ 12-2 Rettigheter

Botilbudet er et sosialpedagogisk tilbud for å styrke elevenes mulighet til å gjennomføre utdanningen og bidra til en skolehverdag preget av trygghet og trivsel.

§ 12-3 Plikter

(1) Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet.

(2) En forutsetning for at elevene skal kunne benytte skolens botilbud er at han/hun deltar i utdanningstilbudet på dagtid.

(3) Utfyllende regler om handlinger:

  • Vold og truende handlinger er ikke tillatt
  • Kriminelle handlinger er ikke tillatt
  • Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler er ikke tillatt.
  • Trakassering og mobbing er ikke tillatt

§ 12-4 Brudd på reglementet

(1) Ved uteblivelse fra botilbudet vil skolen kontakte foresatte. Ved bortvisning vil skolen informere foresatte til elever under 18 år.

(2) Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet:

  • bortvisning fra fritidstilbud
  • midlertidig eller permanent bytte av internat
  • bortvisning fra botilbudet ut kvelden etter internatmedarbeiders avgjørelse

(3) Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes:

  • bortvisning fra og med en kveld/natt og inntil fem kvelder/netter etter rektors avgjørelse
  • bortvisning for en lengre periode eller resten av skoleåret etter rektors avgjørelse

§ 12-5 Saksbehandling ved refsingstiltak

Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak etter § 12-4 (3) a) skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.

Før det treffes avgjørelser om særskilte refsingstiltak etter § 12-4 pkt. 3b skal eleven ha muligheter til følgende: dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten til å se sakens dokumenter.