Elevmedvirkning

  • Skriv ut
  • Tips en venn

Elevmedvirkning i skolemiljøarbeid

 Elevråd.

Skolens elevråd har en valgt representant fra alle klasser og grupper på skolen, og holder jevnlige møter. Elevrådet har en viktig funksjon for å bidra til skolens arbeid med å sikre alle elever et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Elevrådsstyret har møte annenhver uke sammen med elevrådsveieleder for å forberede saker, og hele elevrådet har møte hver annen  uke.

Opplæring av elevrådsrepresentanter gis ved lærlingombudet i Akershus for en halv dags innføring i elevrådsarbeid. På disse samlingene har både tillitsvalgt og vara deltatt. Dessuten har fylket arrangert samlinger sentralt for styremedlemmer ganske tidlig i høstsemesteret. Elevrådsveileder tar i starten av semesteret opp om elevrådets rettigheter og plikter, og litt om møtekultur.

Elevrådsstyret har ved hjelp av elevrådsveileder, tett samarbeid med skolens ledelse. De tillitsvalgte får opplæring i elevrådsarbeid

  Fellesmøte

Fellesmøte er et åpent diskusjonsforum for hele skolen der elever og medarbeidere kan ta opp aktuelle saker eller reiser pedagogiske problemstillinger. Dette er elevenes viktigste kanal for påvirkning av egen hverdag. Elevrådet og fritidsutvalget informerer her elever og medarbeidere om sitt arbeid siden forrige møte. Alle som er på jobb møter i fellesmøtet som avholdes hver annen uke.

   Klassemiljøarbeid.

 Den enkelte elev tilbringer flest timer i klassen eller gruppa, og arbeidsmiljøet her er avgjørende for trivsel og læring. Skolens normer for sosial handlingskompetanse følges tett opp, og hver enkelt medarbeider er ansvarlig for å fange opp og handle overfor eventuelle tegn på mistrivsel eller dårlig arbeidsmiljø. IKO-samtaler (se beskrivelse også under pkt. 1.3) mellom kontaktlærer og elev gjennomføres tidlig i høstsemesteret, og her vil eventuelle innspill vedrørende psykososialt miljø fanges opp og tas tak. Skolens veiledningsgruppe, rådgiver og PPT står til disposisjon for elever som trenger og ønsker ytterligere tiltak for bedre det psykososiale læringsmiljøet.

  Skolemiljøutvalg og skoleutvalg

   Skolemiljøutvalg

Kjelle videregående skole har søkt om dispensasjon fra krav i opplæringsloven §11-5a til å ha skolemiljøutvalg. Kjelle vgs ønsker at skolemiljøutvalget skal erstattes med skolens allmøte, Fellesmøtet. Bakgrunnen for dette er at skolen siden 1995 har gjennomført fellesmøter på skolen for å sikre elevdeltagelse og medvirkning i arbeidet for et godt skolemiljø annenhver uke. På møtet representerer hver medarbeider og elev kun seg selv, og er formelt likestilte deltakere. Samtlige deltakere har lik rett til å fremme saker, spørsmål eller gi informasjoner. Møte ledes av rektor, og rektor har ansvaret for saker som omhandler skolemiljø. Alle medarbeidere og elever møter på Fellesmøtet og diskuterer aktuelle saker i skolehverdagen med et gjensidig mål om å forbedre skolehverdagen. En viktig begrunnelse for Fellesmøtet er å gi elevene en arena for å fremme kritikk mot skolen organisering av læringsarbeidet, skolemiljø m.v. Fast post på møtet er Elevråd og Fritidsutvalg. Dispensasjonen har vært grundig behandlet i råd og utvalg ved skolen. Skolen har hatt deltagere til skolemiljøutvalg, men det har ikke de siste to år vært behov for slike skolemiljøutvalg fordi aktuelle saker er behandlet på Fellesmøtet.

    Skoleutvalg

Skoleutvalget er det styrende organet for skolen. Uvalget vedtar overordnede prinsipper og rammer for skolens utvikling, skolens rolle i lokalsamfunnet og skolens internasjonale samarbeid og kontakt.