Skolens handlingsplikt ved mistanke om mobbing.

 Fase 1: mistanke eller kunnskap om krenkende ord eller handlinger 

  • ansatt ved skolen mistenker eller har kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger

Fase 2: skolens handlingsplikt

  • den ansatte undersøker saken
  • den ansatte varsler skolens ledelse 
  • den ansatte griper selv inn dersom det er nødvendig og mulig
  • skoleledelsen avgjør hva som skal gjøres videre i saken  
  • skoleledelsen informerer foreldrene

Fase 3: gjennomførings- og evalueringsfasen

  • tiltak for å bedre elevenes psykososiale miljø settes i verk 
  • skolen evaluerer om tiltakene har fungert og behov for å sette inn ytterligere tiltak