Utlån av skolens lokaler

Det er mulig å låne skolens lokaler når skolen ikke trenger dem selv.

Som skoleeier skal Akershus fylkeskommune være en ressurs for lokalsamfunnene, også de frivillige organisasjonene.

Forskrift for lån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus ble vedtatt av Fylkestinget 16. juni 2014 og trådte i kraft 15. august 2014.

Hvem kan søke om lån av lokaler?

 • Frivillige organisasjoner, foreninger og lag i Akershus og som driver med
  • frivillig arbeid i lokalsamfunnene
  • voksenopplæringstiltak med tilskudd etter voksenopplæringsloven.
 • Offentlige institusjoner i Akershus

Frivillige organisasjoner, foreninger og lag er sammenslutninger av personer eller virksomheter som driver virke med et ikke-kommersielt formål. De er ikke registrert som selskap eller foretak i Brønnøysundregistrene.

Hva kan lånes?

Det er anledning til å søke om å låne alle fylkeskommunale lokaler i Akershus, med unntak av tannklinikkene og fylkesadministrasjonens lokaler i Galleri Oslo. Begrensninger er gitt i forskrift om utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus §4.

I følge forskriftene kan lokalene lånes frem til kl. 21.00 på hverdager. For lokaler i skolebygg er ordningen begrenset til undervisningsåret.

Forskriften gir også anledning å søke om lån av lokaler i helger og ferier. 

Hva koster det?

 • Den som låner lokaler betaler kun for ekstra kostnader knyttet til renhold. Her gjelder en fastsatt timepris på 253 kr per time.
 • Ved behov for overtidsbetaling, for eksempel i helger og ferier, kan satsen heves med 50 eller 100 prosent.
 • Det kan søkes om å utføre arbeidsinnsats (f.eks dugnad) i stedet for å betale vederlag.
 • For bruk av undervisningslokaler til voksenopplæring, trenger du ikke betale for renhold på hverdager frem til kl. 21.00.

Hvordan søke?

 • Den som søker om å låne lokaler, må fylle ut et standard søknadsskjema og sende skjema til den enkelte virksomheten.
 • Søker må være minst 18 år gammel.

Skolen skal behandle søknaden og fatte et vedtak. Dere har anledning til å klage på et vedtak til fylkeskommunens sentrale klagenemd.

Spørsmål

Spørsmål om utlån av lokaler rettes til den enkelte virksomhet.